WebwinkelKeur
 • Artikelen op voorraad volgende dag in huis!
 • Boven de €75 gratis geleverd!
 • Ergens anders goedkoper? Neem contact met ons op!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEKTROTECHNISCHE DETAILHANDEL (AVED)

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te noemen "AVED"), toepasselijk in gevallen waarin een lid van Uneto (hierna te noemen "de ondernemer") als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen "het product") optreedt.

Deze algemene voorwaarden van de Unie van elektrotechnische ondernemers- Uneto zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

I. Algemene bepalingen

 • A. Toepasselijke bepalingen
  • Nederlands recht is van toepassing.
  • De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de AVED daarvan afwijken.
  • De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
 • B. Kwaliteit
  • Etbplaza.nl is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging.
  • Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Etbplaza.nl daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.
 • C. Eigendomsvoorbehoud
  • Etbplaza.nl blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 • D. Betaling
  • Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Etbplaza.nl aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.Bij niet tijdige aflevering dient de klant Etbplaza.nl schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).
 • E. Klachten
  • Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij Etbplaza.nl te worden ingediend.
   We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@etbplaza.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
  • In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 • F. Koop op proef
  • Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de aflevering.
 • G. Niet afgehaalde producten
  • Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mede-delingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van Etbplaza.nl aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is Etbplaza.nl bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.
 • H. Overmacht
  • Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van Etbplaza.nl aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.
 • I. Garantie
  • U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via telefoon of e-mail. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten

II. Geschillen

 • Geschillenoplossing door de rechter
  • Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wet-telijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Etbplaza.nl. Etbplaza.nl blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale ver-drag bevoegde rechter.
  • De consument heeft het recht gedurende vijf weken na-dat Etbplaza.nl zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internatio-nale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

III. UNETO-waarborg

 • De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten op-zichte van de consument borg voor de nakoming van het in artikel 19 genoemde bindend advies; een en ander tenzij Etbplaza.nl het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een maximum van € 2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade.